IZVOR: TANJUG

Beograd — Provera upotrebe službenih vozila budžetskih korisnika pokazala je da postoje zloupotrebe, izjavio je generalni državni revizor Radoslav Sretenović.

On je istakao da Srbija nema uređen sistem za to, te da osim što nedostaju podaci, ne postoji ni zakon koji reguliše raspolaganje službenim vozilima.

Sretenović kaže da postoji i visok rizik za neekonomicno i neefikasno korišćenje službenih vozila, jer ne postoje sveobuhvatni podaci o broju, iskorišćenosti, rashodima i izdacima, pribavljanju i otuđenju službenih vozila, a ne postoji ni zakon koji reguliše upravljanje službenim vozilima.

“Revizija je pokazala da Srbija nema ureden sistem korišćenja službenih automobila. Da je tako pokazuje i jedan od nalaza u izveštaju, a koji se odnosi na to da su se za iste relacije navodile razlicite kilometraže”, rekao je Sretenović Tanjugu.

Proverom je utvrđeno da su putni nalozi pokazaili da se predena kilometraža na istim relacijama značajno razlikuje i kod samog korisnika, a razlike su još veće između analiziranih korisnika vozila.

“Kilometraže se za iste relacije razlikuju u desetinama, pa čak i stotinama pređenih kilometara”, ukazao je Sretenović.

On je nakon revizije čiji su rezultati predstavljeni u julu kao negativni primer naveo budžetskog korisnika koji je za relaciju Beograd – Bor navodio različite kilometraže u rasponu od 207 do 613 kilometara.

Kako je kazao, revizija je pokazala da ima zloupotreba i zbog toga je DRI čak podnela jednu krivicnu prijavu, ali je teško proceniti koliko je oštećen budžet budući da je ovakva vrsta revizije zasnovana na studijama slučaja.

Prijava je podneta protiv osobe koja je oštetila budžet Srbije za 1,32 miliona dinara, a koristila je službeno vozilo koje je za prvih 10 meseci 2012. godine prešlo 100.000 kilometara. Na ime tog korisnika, dodao je, izdato je samo sedam putnih naloga, što je navelo na sumnju u verodostojnost podataka.

Postupak revizije svrsishodnosti trajao je oko godinu dana, a revizija je obuhvatila službena vozila direktnih korisnika budžeta, odnosno vlade, vladinih kancelarija i službi, ministarstva, uprave i direkcije u sastavu ministarstava.

Institucija je poslala zahteve na adrese budžetskih korisnika koji su sadržali pitanja u vezi sa brojem vozila, koliko su kilometara prešla od dana nabavke do 31.decembra 2012. godine, koliko su prešla u 2012. godini, kolika je prosečna potrošnja goriva, visina rashoda za gorivo, rezervne delove, pneumatike, registraciju, osiguranje, parkiranje.

Kada je DRI prikupila podatke, na osnovu odredenih kriterijuma, odabrala je 15 od 126 direktnih korisnika budžeta i detaljno ih analizirala.

“Svi korisnici su morali da nam dostave podatke. To nije bilo pitanje izbora, mada su postojali veliki problemi prilikom utvrđivanja tačnosti podataka. Većina direktnih budžetskih korisnika nikada nije na taj način vodila evidenciju o službenim vozilima, niti je analizirala troškove koji su nastali korišćenjem vozila”, naveo je Sretenović.

Prema podacima koje su dostavli 126 direktnih korisnika budžeta ukupan broj službenih voziila u Srbiji je 26. 966.

Od tog broja, 6.244 su vozila opšte namene, a 20.722 vozila posebne namene.

Službena vozila opšte namene su od dana nabavke do 31. decembra 2012. godine prešla blizu 590 miliona kilometara dok su u 2012. godini prešla ukupno više od 67 miliona kilometara, odnosno u proseku 12.000 kiliometara po vozilu.

Budući da joj je u nadležnosti da donosi zaključke i predlaže preporuke po završetku revizije, DRI je preporučila Vladi Srbije da normativno uredi oblast upravljanja službenim vozilima, kao i da definiše kriterijume na osnovu kojih se dodeljuje pravo korišćenja službenog vozila, način korišćenja, sve neophodne evidencije, sistem kontrole korišćenja i posebno kontrola svih troškova u vezi sa korišćenjem službenih vozila.

“Takode, direktnim korisnicima budžeta preporucili smo da internim aktima propišu neophodne procedure, da razmotre mogućnost racionalizacije voznog parka, da evidentiraju rashode i izdatke, kao i podatke o predenim kilometrima i upotrebi vozila, da preduzimaju korektivne mere, kao i da razmotre mogućnost uvođenja GPS sistema”, kaže Sretenović.

On je ukazao i na primer dobre prakse upravljana službenim vozilima, u Ministarstvu odbrane čiji su predstavnici, kako je naveo, internim aktima uspostavili procedure i ažurne evidencije.

“Podaci i analize Ministarstva odbrane su pokazali da i u slucaju zakonske neuredenosti, internim aktima i postupanjima, službena vozilia mogu ekonomično i efikasno da se koriste. Bilo bi jako dobro da svi ili bar većina budžetskih korisnika ima tako ureden sistem”, kaže sagovornik Tanjuga.

DRI će, kako je najavio, nastaviti sa revizijama svrsishodnosti budući da je unutar institucije osnovan Sektor za reviziju svrsishodnosti poslovanja, a teme će biti različite.

DRI je već počela drugu reviziju svrsishodnosti poslovanja, a tema je “Raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srbije”.